KONKURS NA DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ „ZAJĄC WIELKANOCNY”  


REGULAMIN KONKURSU NA DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ „ZAJĄC WIELKANOCNY”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury, Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola.
 2. Dostarczenie prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest:

– propagowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych,

– rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych.

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Dzwola.

Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

 • przedszkole, klasy „0”
 • klasy I – III
 • klasy IV-VIII
 • dorośli.

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa jest w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz przyklejenie/umieszczenie na pracy METRYCZKI, która zawiera: imię i nazwisko, wiek oraz klasę.
 2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie zajączka wielkanocnego.
 3. Format pracy przestrzenny.
 4. Praca przestrzenna wykonana dowolną techniką plastyczną.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 6. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 7. Prace konkursowe należy dostarczyć do Ośrodka Kultury w Kocudzy Drugiej 59, lub bibliotek w Dzwoli, w Kocudzy i Krzemieniu do dnia 31 marca 2023 roku.

OCENA PRAC

 1. Prace zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Podczas oceny prac konkursowych będą brane pod uwagę pomysłowość, estetyka wykonania, samodzielność wykonania i zgodność z tematyką Konkursu.
 3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej za I miejsce w każdej grupie wiekowej.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 03 kwietnia 2023 roku.
 3. Termin i miejsce wręczenia nagród zostanie wskazane po rozstrzygnięciu konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
 2. Wyniki konkursy zostaną ogłoszone na profilu GBPiOK na portralu Facebook.
 3. Dodatkowe informacje pod nr tel. 881 799 703.

Karta zgłoszeniowa