Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dzwolaok.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dzwolok.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki multimedialne opublikowane przed dniem 25 stycznia 2021,
 • treści opublikowane na stronie GBPiOK, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-01-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Jaszek, adres poczty elektronicznej dzwolaok@gmail.com.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

GBPiOK – Ośrodek Kultury w Kocudzy Drugiej nr 59

Do budynku prowadzi jedno wejście oznaczone tablicą informacyjną jednostki tj.:

 • Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury

Pomieszczenia instytucji znajdują się na pierwszym piętrze budynku.

Klatka schodowa liczy 28 schodków ze spocznikiem i jednostronną barierką. W budynku nie ma windy ani podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Przed budynkiem znajduje się plac z miejscami parkingowymi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

GBPiOK – Gminna Biblioteka Publiczna Oddział w Dzwoli nr 168

Do budynku prowadzi jedno wejście oznaczone tablicami informacyjnymi jednostek tj.:

 • Urząd Gminy Dzwola,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli,
 • Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oddział w Dzwoli.

Przy wejściu do budynku jest jeden schodek, przy którym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

Gminna Biblioteka Publiczna znajduje się na parterze budynku pok. 10.

Przed budynkiem znajduje się plac z miejscami parkingowymi.

Do budynku i pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

GBPiOK – Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Kocudzy Trzeciej 6

Do budynku biblioteki prowadzi jedno wejście, obok okna na budynku jest tablica informacyjna:

 •  Gmina Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Kocudzy

Przy wejściu do budynku jest trzy schodki, przy których znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Biblioteka znajduje się na jednym poziomie, na parterze.

Połączenia pomieszczeń wewnątrz budynku są bez progowe.

Przed budynkiem znajduje się plac z miejscami parkingowymi.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia biblioteki. W budynku nie  ma windy.

Do budynku i do wypożyczalni  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

GBPiOK – Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Krzemieniu Pierwszym nr 186.

Do budynku prowadzą 3 wejścia.

Pierwsze: główne wejście do budynku (wejście do szkoły) oznaczone tablicą informacyjną:

 • Zespół Szkół w Krzemieniu.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Krzemieniu
 • Publiczne Przedszkole w Krzemieniu

Możliwość przejścia do Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Krzemieniu.

Przy wejściu do budynku znajdują się 4 schodki o długości 7 m. Wejście do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Drugie: wejście do budynku (wejście do biblioteki) oznaczone tablicą informacyjną:

 • Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury Filia w Krzemieniu.

Biblioteka znajduje się na parterze, pokój nr 10.

Przy wejściu do budynku biblioteki znajduje się 5 schodków o szerokości 3 m i spocznik.

Wejście do budynku biblioteki nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się plac z miejscami parkingowymi. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Trzecie: wejście nieoznaczone tablicą informacyjną. Możliwość wejścia osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.