Konkurs plastyczno-techniczny „Coś z niczego – czyli mistrz recyklingu!”


Regulamin konkursu plastyczno-technicznego                                                                                     

„Coś z niczego – czyli mistrz recyklingu!”

 I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury.

II. Cele konkursu

– Kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych.

– Upowszechnianie idei  recyclingu, jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych.

– Rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej w odniesieniu do wykorzystania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych tj. papier, plastik, puszki…

– Propagowanie ekologicznego stylu życia.

III. Uczestnicy konkursu

– Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów z terenu Gminy Dzwola.

– Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych.

  1. a) kategoria I – dzieci do lat 6
  2. b) kategoria II – uczniowie klas I – IV
  3. c) kategoria III- uczniowie klas V-VII

    IV. Zasady konkursu

– Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej formie z wykorzystaniem wyłącznie surowców wtórnych.

– Każdy może złożyć tylko jedną pracę konkursową wykonaną indywidualnie
i samodzielnie.

– Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, kategorią wiekową oraz wypełnioną kartą zgłoszeń.

– Wykonane prace należy dostarczyć do GBPiOK w Kocudzy Drugiej 59 lub do placówek bibliotek w poszczególnych miejscowościach w terminie do 24 czerwca 2022 r. do godz. 1500.

V. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników.

– Prace konkursowe będzie oceniała komisja powołana przez Organizatora.

– Komisja w terminie do 30 .06.2022 r. wybierze najlepsze prace recyklingowe.

– W ocenie prac będzie brana pod uwagę kreatywność, estetyka oraz sposób wykonania.

– Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą podlegały ocenie.

– Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 04.07.2022 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na  stronie internetowej GBPiOK oraz Facebooku.

 

Karta zgłoszenia