Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Konkurs plastyczny „Młodość bez uzależnień”

Cień

Konkurs plastyczny „Młodość bez uzależnień”

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym.

Regulamin konkursu plastycznego „Młodość bez uzależnień”

I. Organizator konkursu:

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury

II. Cele konkursu:

a) podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z uzależnień,

b) promowanie pozytywnych wzorców zachowań, alternatywnych form spędzania czasu, postaw społecznych i relacji międzyludzkich, które są czynnikami chroniącymi przed popadaniem w uzależnienia,

c) popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

III. Zakres terytorialny i uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Dzwola. 

Kategorie wiekowe:

a) dzieci w wieku przedszkolnym

b) uczniowie klas I – IV

c) uczniowie klas V –VIII

IV. Prace konkursowe:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu, rysunku, obrazu, związanego z profilaktyką uzależnień.
 2. Technika wykonania prac – dowolna. Format prac – A3 lub A4.
 3. Praca konkursowa może zawierać hasła, slogany lub inne teksty i elementy graficzne tworzące w swej całości pracę o tematyce profilaktycznej.
 4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.
 5. Udziału w konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.
 6. Każda praca plastyczna powinna zawierać metryczkę (imię, nazwisko i kategorię wiekową).

V. Warunki uczestnictwa i harmonogram konkursu

 1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
  Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
   Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 30.11.2022 roku do GBPiOK w Kocudzy Drugiej 59 lub do placówek bibliotek w poszczególnych miejscowościach w terminie do  30 listopada 2022 r. do godz. 15.00.
 2. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika – karta zgłoszenia.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 2 grudnia 2022 r.

VI. Pozostałe zasady konkursu:

 1. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
 2. W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, za które nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 3. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 4. Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych organizatorów, w różnych materiałach organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Karta zgłoszeniowa

 

Drukuj

Powrót
Do Góry