Konsultacje społeczne


 

 

Stowarzyszenie LGD „Leśny Krąg” mając na uwadze partycypacyjny charakter, polegający na włączeniu lokalnej społeczności w opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaplanowało konsultacje społeczne z mieszkańcami gmin planowanych do objęcia nową LSR.

W każdej z gmin odbędzie się po jednym spotkaniu konsultacyjnym.

Podczas konsultacji społecznych planuje się rozdanie ankiet dla uczestników spotkania. Wyniki badań posłużą jako kluczowy materiał pozwalający na identyfikację potrzeb społeczności lokalnej oraz oczekiwań mieszkańców, co do zasadniczych kierunków rozwoju obszaru objętego LSR.

Konsultacje ze społecznością lokalną poświęcone będą w szczególności diagnozie obszaru, analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

Konsultacje dla Gminy Dzwola odbędą się:

01.06.2022 (środa) w godzinach 9:00 -13:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej i Ośrodku Kultury w Kocudzy Drugiej.

Za udział w spotkaniu będą przyznawane Certyfikaty o wadze 2 punktów.