Przegląd Powiatowy do „Śpiewającego Słowika”


W tym roku, przeglądy powiatowe do „Śpiewającego Słowika” odbywają się wyłącznie on-line.
Proszę przesyłać nagrania i karty zgłoszeń do 1 czerwca 2021r.na email: spiewającysłowik@onet.pl
Warunki uczestnictwa w przeglądach powiatowych:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-20 lat, zamieszkałej na terenie województwa lubelskiego.
2. Celem przeglądów powiatowych, jest wyłonienie najzdolniejszych młodych wokalistów z całej Lubelszczyzny i umożliwienie im zaprezentowania się w etapie wojewódzkim.
3. Konkurs posiada 4 kategorie wiekowe:
• 6 – 10 lat;
• 11 – 13 lat;
• 14 – 16 lat;
• 17 – 20 lat.
3. Zaszeregowanie uczestnika do danej kategorii wiekowej, występuje wyłącznie na podstawie jego roku urodzenia.
4. Uczestnik wysyła zgłoszenie konkursowe tylko do jednego ośrodka powiatowego, odpowiadającego terytorialnie jego miejscu zamieszkania. Przesłanie nagrań konkursowych do kilku ośrodków powiatowych jest zabronione.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania i nagrania dwóch piosenek w języku polskim (w karcie zgłoszenia zaznaczamy, który z utworów jest preferowany jako ten, do wykonania „na żywo” w finale wojewódzkim). Komisjom konkursowym przeglądów powiatowych, organizatorzy sugerują przesłuchanie obu utworów konkursowych.
6. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać Kartę Zgłoszenia (wypełnioną drukowanymi literami bądź komputerowo) oraz nagranie obu piosenek konkursowych (w formie filmu).
7. Jako pierwszy, nagrywamy utwór preferowany do wykonania podczas finału wojewódzkiego.
8. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny, niedopuszczalne są cięcia lub inne formy montażu. Cała sylwetka uczestnika musi być widoczna przez cały czas trwania video.
9. Sugeruje się uczestnikom śpiewanie do mikrofonu (ale nie jest to warunek konieczny) oraz śpiewanie z akompaniamentem (półplayback lub instrument klawiszowy/gitara).
10. Organizatorzy zostawiają uczestnikom dowolność w kwestii sprzętu jakim nagrają film (może to być telefon, tablet, kamera, aparat). Ważne, by film był jak najlepszej jakości dźwiękowej. Wokal oraz akompaniament muszą być dobrze słyszalne.
11. Ingerencja w nagrania za pomocą post-produkcji jest niedopuszczalna (montaż audio-wizualny, wprowadzenie efektów dźwiękowych, edycja – np. czyszczenie dźwięku, itp).
12. Za wszelkie regulacje prawno-finansowe związane z wykonywanymi utworami, wynikające z praw autorskich odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie uczestników konkursu.
13. Zgłoszenia uczestników do etapów powiatowych przyjmują wyłącznie organizatorzy przeglądów powiatowych.
14. Każdy ośrodek powiatowy organizujący przegląd, jest zobowiązany do umieszczenia na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych komunikatu zawierającego czytelne instrukcje dotyczące formy przesyłania zgłoszeń do konkursu (czy ma to być film na You Tube, mail z nagraniem mp4, czy link umieszczony w chmurze) oraz tego, na jaki adres mailowy uczestnicy mają przesłać kartę.
15. UWAGA!!! Termin przesyłania zgłoszeń – 1 czerwca
16. Ośrodki powiatowe mają obowiązek przesłania informacji zwrotnej do uczestnika, że jego zgłoszenie dotarło.
17. Każdy ośrodek powiatowy organizujący przesłuchania zobowiązuje się do:
• ścisłego przestrzegania zasad Regulaminu Konkursu „Śpiewający Słowik”,
• wyznaczenia komisji konkursowej, która przesłucha nagrania,
• wytypowania osób nominowanych do finału wojewódzkiego,
• poinformowania uczestników przesłuchań powiatowych o wynikach przeglądu,
• przesłania zeskanowanych kart osób nominowanych do finału oraz protokołu przesłuchań na adres mailowy: spiewajacyslowik@gmail.com z dopiskiem w tytule maila: „Zgłoszenia słowik – powiat (tu nazwa powiatu, np. powiat zamojski).” Wysyłanie oryginałów pocztą nie jest konieczne.
18. Jury powołane przez ośrodek powiatowy, w swojej ocenie powinno kierować się kryteriami takimi jak: dobór repertuaru stosowny do wieku, wykonanie, walory głosowe, warsztat wokalny, ogólny wyraz artystyczny.
19. UWAGA! W tym roku każdy ośrodek powiatowy przyznaje 4 nominacje do etapu wojewódzkiego (po jednej z każdej kategorii). Jest to liczba nieprzekraczalna. Nie ma również możliwości przesuwania nominacji między kategoriami. Jeśli w którejś kategorii jury nie przyzna nominacji, nie przechodzi ona automatycznie jako dodatkowa nominacja w kolejnej kategorii. Ze względu na plan zorganizowania finału wojewódzkiego stacjonarnie, a nie w formule on-line, musimy pilnować zasad reżimu sanitarnego i ograniczyć liczbę uczestników.
20. Po otrzymaniu wszystkich protokołów przesłuchań powiatowych, Wojewódzki Ośrodek Kultury na swoich stronach internetowych opublikuje oficjalną listę osób przyjętych do finału.
21. Wszystkie informacje dotyczące etapu finałowego – włącznie z jego datą – będą regularnie publikowane na stronie internetowej i na Facebooku WOK-u. Organizatorzy przeglądów powiatowych mają obowiązek udostępnić je na swoich stronach internetowych, by umożliwić osobom nominowanym dotarcie do wszystkich informacji.
22. Za organizację finału wojewódzkiego odpowiada wyłącznie Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Informacji oraz wyjaśnień dotyczących spraw merytorycznych związanych z przebiegiem etapu finałowego udziela:
Matylda Michałek 502571558