Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

Rajd rowerowy 2024

Cień

Rajd rowerowy 2024

RAJD ROWEROWY „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ” 2024

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury

Kocudza Druga 59

23-304 Dzwola

Termin i miejsce zbiórki:

23 czerwca 2024 r.

             Krzemień: pod szkołą, godz. 14.00

              Dzwola: przy siłowni zewnętrznej, godz. 14.30

              Kocudza: przy GOK-u, godz. 14.45

Zasady uczestnictwa:

W rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).

– Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

– Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych.

– W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.

– Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.

– Zaleca się podczas rajdu używanie kasku ochronnego i kamizelki odblaskowej.

– Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody wyrządzone przez uczestników.

– Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna.

– Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

– W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.

Zgłoszenia:

 Zapisy do 18.06.2024 – telefonicznie lub osobiście w:

– Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział w Dzwoli, Dzwola 168, tel. 530 850 894

– Gminnej Bibliotece Publicznej Filii w Kocudzy, Kocudza Trzecia 6, tel.  535 520 941

– Gminnej Bibliotece Publicznej Filii w Krzemieniu, Krzemień Pierwszy 192, tel.  535 517 127

Zasady bezpieczeństwa:

– Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, itp.

– Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

Drukuj

Powrót
Do Góry