Przejdź do treści

Menu

Adres: Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola

Telefon/Fax:881 799 703

E-mail:kultura@dzwolaok.pl

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  „ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

Cień

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  „ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury, Kocudza Druga 59, 23-304 Dzwola.
 2. Dostarczenie prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest:

– zainteresowanie dzieci i młodzieży książka,

– rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci i młodzieży,

– rozwijanie wyobraźni twórczej,

– kształtowanie poczucia estetyki,

– rozbudzenie świadomości poszanowania książki.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa jest w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie zakładki do książki.
 3. Format pracy dowolny.
 4. Praca wykonana dowolną techniką plastyczną.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 6. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 7. Prace konkursowe należy dostarczyć do Ośrodka Kultury w Kocudzy Drugiej 59, lub bibliotek w Dzwoli, w Kocudzy i Krzemieniu do dnia 15 maja 2023 roku.

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzwola.

Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

 • przedszkole, klasy „0”
 • klasy I – III
 • klasy IV-VIII

OCENA PRAC

 1. Prace zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Podczas oceny prac konkursowych będą brane pod uwagę pomysłowość, estetyka wykonania, samodzielność wykonania i zgodność z tematyką Konkursu.
 3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej za I miejsce w każdej grupie wiekowej.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 maja 2023 roku.
 3. Termin i miejsce wręczenia nagród zostanie wskazane po rozstrzygnięciu konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
 2. Wyniki konkursy zostaną ogłoszone na profilu GBPiOK na portralu Facebook.
 3. Dodatkowe informacje pod nr tel. 881 799 703

Karta zgłoszenia

 

Drukuj

Powrót
Do Góry