Zapraszamy na rajd rowerowy!


Zapraszamy na rodzinny rajd rowerowy organizowany rokrocznie w ramach akcji „Odjazdowy bibliotekarz”. Rajd odbędzie się 20 czerwca w niedzielę. Zapewniamy poczęstunek i dobrą zabawę. Mamy nadzieję, że w rajdzie weźmie udział duża ilość ojców z dziećmi, bo mamy dla Was przygotowane specjalne zabawy z okazji przypadającego na 23 czerwca Dzień Ojca. 🙂

 

Regulamin rajdu:

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury

Kocudza Druga 59

23-304 Dzwola

Termin i miejsce rajdu:

20 czerwca 2021 r.

Start:   Krzemień Pierwszy, parking przed szkołą, godz. 13.30

Dzwola, parking przy siłowni zewnętrznej, godz. 14.00

Kocudza Trzecia, parking przed biblioteką, godz. 14.00

 

Zasady uczestnictwa:

 W rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowy wyposażeniem roweru: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).

– Dzieci do lat 18 mogą brać udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby dorosłej.

– Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

– Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych.

– W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu
w żadnej postaci.

– Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.

– Zaleca się podczas rajdu używanie kasku ochronnego i kamizelki odblaskowej.

– Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.

– Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie.

– Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

– W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.

 

Zgłoszenia:

Zapisy od 8.06.2021 do 16.06.2021 – telefonicznie lub osobiście w:

– Gminnej Bibliotece Publicznej Oddział w Dzwoli, Dzwola 168, tel. 530 850 894

– Gminnej Bibliotece Publicznej Filii w Kocudzy, Kocudza Trzecia 6, tel.  535 520 941

– Gminnej Bibliotece Publicznej Filii w Krzemieniu, Krzemień Pierwszy 192, tel.  535 517 127

 

Przy rejestracji każdy uczestnik jest zobowiązany złożyć własnoręczny podpis z akceptacją regulaminu rajdu. Za dzieci do lat 18 podpis składają opiekunowie.

Zgoda-rodziców               Oświadczenie

Zasady bezpieczeństwa:

– Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, itp.

– Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.

– Ostateczne interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.